Moeten we ons zorgen maken om ons kraantjeswater?

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay
Het is kurkdroog en dat zorgt voor heel wat vragen omtrent de waterbevoorrading. In hoeverre moeten we ons zorgen maken dat er binnenkort geen water meer uit de kraan zou komen?

“In Vlaanderen wordt de helft van ons kraantjeswater geproduceerd uit oppervlaktewater en de helft uit grondwater. Het gaat hierbij om grondwater die in de diepere lagen zit en daar is er momenteel geen probleem”, verduidelijkt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij aan onze redactie.

Evenwicht tussen vraag en aanbod

“Het zijn de bovenste grondlagen waar het water zeer laag staat, maar dat staat wel in verbinding met de diepere grondwaterlagen. De peilen van het oppervlaktewater zijn wel zeer laag en dat baart zorgen. Op dit moment lukt het nog om voldoende drinkwater te produceren, maar we kunnen niet in de toekomst kijken. We weten niet hoelang de droogte nog gaat duren.”

“Als het aanhoudend begint te regenen, zijn de problemen van de baan en gaat het verbruik ook dalen. We moeten zien dat we vraag en aanbod in evenwicht krijgen, want daar knelt het schoentje.”

Kans op waterschaarste zo laag mogelijk houden

“De voorbije droge zomers leerden ons dat we moeten werken aan maatregelen om Vlaanderen weerbaarder te maken voor periodes met waterschaarste. Daarom bereidt de VMM, samen met de verschillende betrokken sectoren, maatschappelijke geledingen en activiteitendomeinen verschillende maatregelen voor. Die moeten ervoor zorgen dat de kans dat we met waterschaarste geconfronteerd worden zo laag mogelijk is.”

“Het actieplan droogte en wateroverlast werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019. Het is een kortlopend actieplan in aanloop naar de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, met kortetermijnacties voor de periode 2019-2021. Het plan heeft tot doel quick-wins te realiseren voor de nodige kennisonderbouwing en de nodige juridische, maatschappelijke en technologische omkadering van de structurele aanpak in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.”

Voorbereiden op periodes van waterschaarste

“Maar preventieve maatregelen alleen zullen niet volstaan. We moeten ons ook voorbereiden op periodes van waterschaarste en maatregelen voorzien om de schade in aanloop naar en tijdens waterschaarste te beperken.”

“Om bij een droogteperiode het nodige overleg tussen waterbeheerders en andere overheden en de afstemming tussen maatregelen beter te garanderen werd in juni 2017 de CIW aangesteld als droogtecoördinator. Binnen de CIW wordt de droogtetoestand permanent opgevolgd. De actuele droogtetoestand wordt gecommuniceerd via www.opdehoogtevandroogte.be.”